Erven, schenken en nalaten

Goed doen


29-oktober-2018

Barometer peilt 'civil power'

Barometer peilt 'civil power'
AMSTERDAM – Een nieuwe enquête wil de inbreng van maatschappelijk actieve burgers in kaart brengen. Het valt niet mee om te komen met harde feiten en getallen.

Door Bert Koopman

Het is op zich een sympathiek plan: de waarde voor de samenleving peilen van ‘goed doen’. Met andere woorden: de impact meten van bijdragen aan maatschappelijke noden. De initiatiefnemers – Stichting Lenthe en De Dikke Blauwe – gingen de uitdaging aan, enquêteerden beslissers en burgers en presenteren op 22 november de resultaten.

Nadat ze een anonieme online enquête hadden uitgezet, ontvingen ze 132 ingevulde formulieren. De enquête was gebaseerd op een twintigtal ‘gekruide stellingen’ waarop steeds vier antwoorden mogelijk waren: helemaal mee eens; mee eens; helemaal mee oneens; mee oneens. Om de consistentie van de response te meten werden controle stellingen ingebouwd.

Geen harde feiten
De initiatiefnemers dekken zich bij voorbaat in: ‘Wie exacte uitkomsten of een sluitende meetmethode verwacht, moeten we teleurstellen.’ Het is al een hachelijke operatie om met harde feiten te komen – aantallen goede doelen, aantallen vrijwilligers en berekeningen van Geven in Nederland (krap € 6 miljard). We komen dus niet met een in marmer gebeiteld cijfer voor de pluriforme civil society. Zo luidt de teneur.

De Lenthe Foudation is ‘een actieve social enterprise gespecialiseerd in projecten, publicaties en evenementen op het vlak van maatschappelijke vrijgevigheid’. Een van de activiteiten is De Dikke Blauwe, genoemd naar de jaarlijkse blauwe gids inzake doneren en sociaal investeren. DDB publiceert ook nieuwsbrieven, een wekelijks e-zine, en dagelijkse updates.

Civil society
Wie spreekt over civil power heeft het over de civil society. In de internationale discussie geldt de civil society als een maatschappij waarin burgers zich vrijelijk kunnen associëren om hun belangen te behartigen en hun initiatieven te ontplooien. Zij doen dat in georganiseerde en geïnstitutionaliseerde verbanden.

Dit betreft clubs, verenigingen, bonden, partijen en andere verbanden die samen een middenveld vormen tussen enerzijds de centrale overheid met haar bureaucratische apparaat (de staat) en anderzijds de individuele burgers in hun eigen kringen, bestaande uit gezin, familie, vrienden en kennissen.

Bont gezelschap
De jonge beweging Civil Power richt zich op ‘beslissers uit het maatschappelijk initiatief, de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven’. Concreet: bestuurders en toezichthouders van goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, kerken, fondsenwervende instellingen en daarnaast donoren, bedrijfsfilantropen, sociaal ondernemers journalisten et cetera.

Volgens het tweejaarlijks onderzoek Geven in Nederland (GIN) geeft dit land jaarlijks voor circa € 5,7 miljard in geld en goederen aan goede doelen. Het betreft giften van huishoudens, uit nalatenschappen, van geldwervende en vermogensfondsen, van bedrijven en uit kansspelen. Nederlandse huishoudens zijn goed voor bijna de helft van dit totaalbedrag.

Donateursvertrouwen
Na een kleine daling in maart en juni, ligt het donateurs vertrouwen met -7 weer op het niveau waarop het de laatste drie kwartalen van 2017 ook lag. Alleen in januari 2007 lag het hoger (-6). Dit blijkt uit de september meting van het Nederlands Donateurspanel. Opmerkelijk is dat het donateurs vertrouwen stabiel lijkt, terwijl het consumentenvertrouwen daalde.

Hier past enige relativering. Volgens hoogleraar filantropie René Bekkers is er een onderlinge verbondenheid tussen religie en geefgedrag. Door secularisering is het geefgedrag in Nederland in de afgelopen twintig jaar met 20% afgenomen. Daarbij speelt naast ontkerkelijking is ook een gewijzigde samenstelling van samenstelling de bevolking een rol.

Internationaal perspectief
Hoe moeten het we Nederlandse geefgedrag interpreteren in internationaal verband? Volgens GIN geven Nederlanders jaarlijks € 5,7 miljard aan goede doelen. Dat is 0,8% van het bruto binnenlands product. Amerikanen geven € 350 miljard op jaarbasis (2% van het bbp). Europa neemt een middenpositie in. Ruwe schattingen komen uit op € 87,5 miljard.

Achtergrond:

De Stichting Lenthe presenteert op donderdagmiddag 22 november in de De Balie in Amsterdam een minicongres over civil power, met als sprekers onder anderen Lisa Jordan, bestuurder en strateeg op het gebied van filantropie en als zodanig bekend van onder meer de Bernard van Leer Foundation en Porticus.

De Bernard van Leer Foudation is een particuliere stichting gericht op ‘het ontwikkelen en delen van kennis over wat werkt voor de ontwikkeling van jonge kinderen’. De foundation biedt financiële steun en expertise aan partners bij de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ‘om zodoende doeltreffende diensten voor jonge kinderen en gezinnen te testen en op te schalen’.

Porticus is een internationale organisatie die filantropische programma’s ontwikkelt en beheert van charitatieve instellingen opgericht door ondernemers van de familie Brenninkmeijer, een van de rijkste Nederlandse families van Nederland en eigenaar van onder meer C&A, actief op het gebied van ‘modieuze en betaalbare kleding’.

Tijdens dit evenement verschijnt een nieuwe editie van de Dikke Blauwe, een jaargids voor grote donoren en hun adviseurs, vermogensadviseurs bij private banks, notarissen, financiële intermediairs alsook voor bestuurders en toezichthouders van charitatieve fondsen en fondsenwervende instellingen. Deelname aan dit evenement kost € 200 per persoon (excl. btw, incl. de jaargids).

< Terug naar voorselectie
Sdu Uitgever