Goede doelen

NIEUWSARTIKEL


22-oktober-2017

MEER GELD NAAR GOEDE DOELEN

MEER GELD NAAR GOEDE DOELEN
Goede doelen besteedden in 2016 ruim 8% meer aan hun doel dan in het jaar daarvoor. De groei zat bij grote en kleine organisaties, aldus brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Aan de peiling nam 83% van de 154 leden deel.

Door Bert Koopman

AMSTERDAM – De 128 deelnemende goede doelen spendeerden afgelopen jaar € 2,4 miljard. De doelbesteding nam toe bij de aandachtsgebieden welzijn & cultuur; internationale samenwerking & mensenrechten en gezondheid. De categorie natuur, milieu & dieren zag een afname.

De omvang van de doelbesteding bedroeg 87% van de totale inkomsten (€ 2,8 miljard), De opgetelde inkomsten bestaan uit eigen fondsenwerving (41%), subsidies (37%) en overige inkomsten (22%), waaronder baten uit acties, loterijen en beleggingen.

De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met 5% ten opzichte van 2015. Onderdeel daarvan (22%) zijn inkomsten uit nalatenschappen. Goede doelen ontvingen vorige jaar een kleine 10% meer uit nalatenschappen. De inkomsten uit collecten liepen terug met 3%.

Profielen organisaties
Kleine organisaties hebben minder dan € 5 miljoen aan inkomsten; middelgrote tussen € 5 miljoen en € 20 miljoen, grote meer dan € 20 miljoen. De kosten voor beheer en administratie stegen met 8%, de wervingskosten met 6,7%.

Goede doelen staan voor idealen die door veel mensen met elkaar delen. De steun vanuit de samenleving voor goed doelen bleef onveranderd. Ten opzichte van 2015 steeg het aantal leden en donateurs met bijna 8%.

Naast leden en donateurs kent de branche vrijwilligers en collectanten. De meeste vrijwilliger zijn actief bij organisaties op het vlak van welzijn & cultuur. De gezondheidsorganisaties beschikken over het grootste aantal collectanten.

Directiesalarissen
Het gemiddelde jaarinkomen in 2016 van een directeuren van goede doelen op fulltime basis bedroeg € 100.510. Deze vergoeding bestaat uit bruto salaris, vakantiegeld, een eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning.

De organisaties die geen bezoldigd directeur hebben of een directeur die niet in loondienst is, zijn bij de berekening van dit gemiddelde salaris buiten beschouwing gelaten. Het maximumsalaris van € 145.000 is gerelateerd aan de Wet Normering Topinkomens.

De gemiddelde directeur van een goed doel dat lid is van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland geeft leiding aan 65 medewerkers is verantwoordelijk voor inkomsten en bestedingen van jaarlijks € 22 miljoen.

Werkgelegenheid
In 2016 waren er meer dan 11.500 betaalde voltijdbanen bij de 128 organisaties die deelnamen aan dit onderzoek. Ruim de helft van deze banen is te vinden bij organisaties in de categorie welzijn & cultuur.

Het Leger de Heils is met 4.500 voltijdbanen de grootste werkgever onder de deelnemende goede doelen. Deze organisatie is buiten beschouwing gelaten bij de onderverdeling per aandachtsgebied en omvang van goede doelen.

Opzet onderzoek
Aan deze peiling nam 83% van de 154 leden deel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving leverde de data aan. Mazars Accountants & Belastingadviseurs categoriseerde ze naar aandachtsgebied en omvang.

Het beste vertegenwoordigd in dit onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de aandachtsgebieden internationale samenwerking en welzijn & cultuur. Over de gehele linie was bij middelgrote organisaties sprake van een daling van inkomsten.

Door een stelselwijziging geven de cijfers een enigszins vertekend beeld, vooral op het vlak van ‘overige inkomsten’. Dit komt door de invoering van een herziene richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ 650). Deze heeft betrekking op de onderverdeling en verantwoording van inkomsten.

Verantwoording
De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het Centraal Bureau Fondsenwerving, controleert of de goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Binnen het kader van deze Erkenningsregeling heeft Goede Doelen Nederland sinds 2005 de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Deze regeling houdt rekening met de omvang en complexiteit van organisaties.
< Terug naar voorselectie
Sdu Uitgever