Erven, schenken en nalaten

EXPERTPANEL


12-september-2017

HEEFT MIJN SCHENKING WEL IMPACT?

HEEFT MIJN SCHENKING WEL IMPACT?
Ik wil periodiek schenken aan een goed doel in de categorie natuurbehoud. Hoe kom ik erachter dat mijn gift effect heeft? Drie deskundigen adviseren.
De notaris: ‘Je kunt niet alles hebben. Als een cliënt mij vraagt of een periodieke gift aan een goed doel, bijvoorbeeld op het vlak van natuurbehoud, de door de schenker gewenste impact genereert, zal ik hem/haar eerst een basale wedervraag stellen. Is het uw bedoeling dat de periodieke gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? Vanwaar deze vraag? Het antwoord is simpel: er zijn bepaalde voorwaarden aan dit soort giften willen ze aftrekbaar zijn voor de in-komstenbelasting. Het goede doel moet bijvoorbeeld een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Zo’n ANBI betaalt geen belasting voor schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen nut. Ook moeten de uitgekeerde schenkingen vast en gelijkmatig zijn en dient de verplichting voor tenminste vijf jaren te worden aangegaan. Bijzondere voorwaarden stellen aan deze giften kan aftrekbaarheid in de weg staan. Uiteraard wijs ik de cliënt op deze bijkomende voorwaarden en daaruit voortvloeiende beperkingen. Is aftrek voor de inkomstenbelasting niet van belang, dan kan men de gewenste impact bereiken door voorwaarden aan de gift te stellen.’

Mr. John Roozeboom is verbonden aan Caminada Notarissen.

De kenniswerker: ‘De Stichting kenniscentrum Filantropie is een onafhankelijke dataleverancier die de gehele filantropische sector efficiënter en effectiever wil maken. De database van het kenniscentrum telt profielen van 29.000 fondswervende instellingen en 1.500 vermogensfondsen. Het Kenniscentrum streeft naar betrouwbaarheid en volledigheid. Deze database voedt onder meer de Geefwijzer van het platform Voor nu en later. Deze webtool ontsluit gegevens voor iedereen die informatie wil over ruim 7.300 goede doelen, waaronder organisaties gericht op natuurbehoud. Vergelijken op onderwerp is mogelijk doordat de ingevulde data door een universeel protocol worden vastgelegd – de zogeheten Performance Predictor Scan. Per organisatie is informatie beschikbaar over de prestaties van het goede doel. Meer transparantie leidt tot meer efficiency, zodat een hoger percentage van elke gedoneerde euro daadwerkelijk aan het goede doel kan worden besteed. Van organisaties die zich bij ons registreren wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en hun organisatiegegevens zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk aanleveren.’

Norbert van Berckel is directeur van de Stichting Kenniscentrum Filantropie.

De wetenschapper: ‘De eerste vraag is op welk vlak een schenker binnen een bepaalde categorie impact wil genereren. Gaat het om natuurbehoud, biodiversiteit, zorg voor dieren? Pas als daarin een keuze is gemaakt, kan een schenker verder denken. Zo niet, dan kan men starten met het maken van een overzicht van de meest prangende problemen waar milieuorganisaties zich op richten. Dat is een beproefde manier om te kunnen vaststellen hoe relevant deze onderwerpen eigenlijk zijn. Aldus ontstaat een prioriteitenlijst met onderwerpen op basis van relevantie. Wanneer een definitieve keuze is gemaakt, geldt de volgende wetmatigheid: hoe dichter op de bron, des te groter het effect. Met andere woorden: een goede doelen organisatie die zich richt op educatie zal minder snel impact genereren dan een organisatie die land opkoopt om te verhinderen dat er op dat land wordt gebouwd. Daarnaast kan een schenker letten op de kans op succes van een goede doelen organisatie. Is daarbij sprake van een hoog of een laag risico? Ten slotte: soms zijn er wel tien goede doelen organisaties op rij die allemaal min of meer hetzelfde doen. De uitdaging is dan om een organisatie te selecteren die het verschil maakt, bijvoorbeeld door zich extra in te spannen voor het doel dat gesteund wordt. Dit vergt een specifieke zoektocht naar het juiste goede doel.’

Dr. Karen Maas is academic director van het Impact Centre Erasmus.

Productie en samenstelling van deze maandelijkse rubriek: Bert Koopman
< Terug naar voorselectie
Sdu Uitgever