Inleidende vragen bij erfrechtelijke begrippen

Toelichting: In de onderstaande lijst zijn begripsomschrijvingen op hoofdlijnen – dus niet uitputtend – weergegeven. Ze zijn weliswaar gebaseerd op de huidige stand van de Nederlandse wetgeving, maar niet op alle situaties toepasbaar. Er zijn wellicht uitzonderingen mogelijk en daarom is het altijd raadzaam een expert te raadplegen voor een specifieke situatie.


AFVULLEGAAT

Hoe kan de langstlevende partner in een langstlevende testament optimaal gebruikmaken van vrijstellingen voor erfbelasting?
Een afvullegaat biedt de langstlevende partner de mogelijkheid om beter gebruik te maken van vrijstellingen voor de erfbelasting. Het legaat geeft de langstlevende de kans om een gedeelte van de erfdelen van de kinderen af te halen en bij de eigen verkrijging op te tellen. Dit kan worden gedaan wanneer de langstlevende nog niet de gehele vrijstelling (ruim € 630.000) heeft benut en de verkrijging bij de kinderen anders wel zou worden belast omdat hun verkrijging groter is dan de voor de kinderen geldende vrijstelling (circa € 20.000). Bij het overlijden van de eerste van de partners is dus minder erfbelasting verschuldigd. Er wordt immers geen of minder belasting geheven over een deel van de nalatenschap. Met andere woorden: met een afvullegaat kan in een langstlevende testament optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor erfbelasting van de langstlevende partner. Maar let op: het afvullegaat moet wel in het testament zijn opgenomen. Na overlijden van de eerste van de partners, moet berekend worden of en in hoeverre de langstlevende partner het afvullegaat zal gebruiken. Raadpleeg daarvoor een expert: de notaris die het testament heeft gemaakt.

Zie: Belastingplan 2014.

(Met dank aan mr. J. Roozeboom)

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING

In hoeverre wordt het ondernemingsvermogen bij overlijden van de ondernemer vrijgesteld van erfbelasting?
Als een ondernemer (of diens partner) komt te overlijden, dan valt het bedrijfsvermogen (privéonderneming en bedrijf in een besloten vennootschap) in de nalatenschap. Normaal gesproken moet er erfbelasting betaald worden over het ondernemingsvermogen. Voor actieve ondernemingen is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing. Op grond van de regeling in de Successiewet wordt een deel van het ondernemingsvermogen voorwaardelijk vrijgesteld. Eén van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op deze regeling is dat de onderneming gedurende vijf jaar wordt voorgezet. Als aan de voorwaarden van de regeling is voldaan, dan is de eerste € 1.055.022 volledig vrijgesteld van erfbelasting. Het meerdere is tot 83 procent vrijgesteld. Als bij het overlijden ook inkomstenbelasting is verschuldigd over het ondernemingsvermogen, dan kan die belasting uitgesteld worden. Ook bij schenking van ondernemingsvermogen kan de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing zijn.

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

(Met dank aan mr. E. Nelissen en mr. F.A. Haan)

BENEFICIAIRE AANVAARDING

Hoe kan ik als erfgenaam een nalatenschap aanvaarden zonder persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld met mijn eigen vermogen voor eventuele schulden?
De erfgenaam heeft de mogelijkheid de nalatenschap ‘beneficiair’ te aanvaarden. Dit kan bijvoorbeeld raadzaam zijn indien niet duidelijk is wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn. Het begrip ‘beneficiair aanvaarden’ duidt op het aanvaarden van de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Door een nalatenschap beneficiair te aanvaarden bent u met uw eigen vermogen in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap die de baten overtreffen. Dit is het grote verschil met zuivere aanvaarding (zie aldaar). Voor het afwikkelen van negatieve nalatenschappen of nalatenschappen waar minderjarigen bij betrokken zijn gelden bijzondere wettelijke regels. Minderjarigen moeten een nalatenschap in principe altijd beneficiair aanvaarden. Voor beneficiaire aanvaarding dient men een verklaring af te leggen bij de rechtbank waar de overledene het laatst woonachtig was. Deze beneficiaire aanvaarding wordt door de rechtbank ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. Dit boedelregister is openbaar en kan dus ook door schuldeisers worden geraadpleegd. Er is griffierecht verschuldigd voor het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. Wanneer meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair willen aanvaarden, bespaart dit griffierecht indien gezamenlijk (tegelijk) beneficiair aanvaard wordt.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. P.G. Knoppers en mr. J. Roozeboom)

ERFBELASTING

Welke vrijstellingen van erfbelasting kunnen de partner en de kinderen van de overledene benutten?
Bij overlijden gaat de nalatenschap van de overledene over op de erfgenamen. De nalatenschap bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene had op het moment van overlijden. Over de nalatenschap kan erfbelasting verschuldigd zijn. De tarieven voor de erfbelasting variëren van 10 procent tot 40 procent. In de Successiewet zijn verschillende vrijstellingsbepalingen opgenomen. Een vrijstelling komt voor de erfbelasting in mindering op de verkrijging van de erfgenaam. Bij de partner van de overledene is ruim € 630.000 vrijgesteld van erfbelasting. Het meerdere wordt maximaal tegen 20 procent belast. Voor kinderen geldt een vrijstelling van ongeveer € 20.000.

Informatie Belastingdienst over Erfbelasting

(Met dank aan mr. E. Nelissen en mr. F.A. Haan)

ESTATE PLANNING

Ik wil de overdracht van mijn vermogen naar mijn (klein)kinderen goed regelen. Wat kan estate planning voor mij betekenen?
Estate planning is het plannen van de overdracht van iemands vermogen naar diens kinderen en/of kleinkinderen waarbij er ook op gelet wordt dat bij die overdracht zo min mogelijk (erf- of schenk)belasting wordt betaald. Een beredeneerde estate planning houdt rekening met de persoonlijke wensen en komt vaak tot stand door een combinatie van goede huwelijkse voorwaarden, testamenten, een schenkingsplan en het afstemmen van polissen van levensverzekering. Ook het nadenken over bedrijfsopvolging en de vrijstellingen die daarvoor kunnen gelden horen bij estate planning. Er zijn specialistenverenigingen van estate planners, zoals de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

www.epn-notaris.nl

(Met dank aan mr. J. Roozeboom en mr. C.G.C. Engelbertink)

EXECUTEUR

Wat is een executeur en wat is zijn belangrijkste taak?
Een executeur is door de erflater aangewezen met het doel zijn nalatenschap in goede orde af te wikkelen. Een executeur kan alleen benoemd worden bij testament. Zijn precieze taken en bevoegdheden volgen in beginsel uit het testament. Aan een executeur kunnen bij testament vergaande en minder vergaande bevoegdheden worden toegekend. De belangrijkste taak is de nalatenschap te beheren, de schulden te voldoen en de nalatenschap gereed te maken voor verdeling door de erfgenamen. Als er geen executeur is benoemd of als de executeur de benoeming na het overlijden van de testateur (degene die zijn uiterste wil heeft vastgelegd bij testament) niet aanvaardt en er geen opvolger is, wikkelen de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap af. Vóór 1 januari 2003 kon een executeur bij codicil worden benoemd. Een codicil is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin bepaalde goederen van de nalatenschap worden toegewezen aan bepaalde personen. Vóór 2003 heette de executeur nog ‘executeur-testamentair’.

www.novex-executeur.nl

(Met dank aan mr. J. Roozeboom en mr. P.G. Knoppers.)

LEGAAT

Wat is een legaat en bij wie kan de door de erflater begunstigde persoon dit opeisen?
Een legaat is een bepaling in een testament waarbij bepaalde, duidelijk omschreven goederen aan iemand – een legataris – nagelaten worden. De legataris kan na het overlijden van de testateur (degene die zijn uiterste wil heeft vastgelegd bij testament) het legaat opeisen bij de executeur en als die er niet is, bij de gezamenlijke erfgenamen. Bij een legaat kan bepaald worden dat deze vrij is van erfbelasting (zie aldaar). Dit betekent dat de verschuldigde erfbelasting door de nalatenschap gedragen wordt en de legataris niet zelf de erfbelasting hoeft te voldoen. Als de nalatenschap niet groot genoeg is om alle legaten te voldoen, worden deze naar rato (pondspondsgewijs) verminderd.

Informatie Belastingdienst over Legaat

(Met dank aan mr. J. Roozeboom)

LEGITIEME PORTIE

Wat is een legitieme portie en wie hebben daar recht op?
De legitieme portie is dat deel van de erfenis waarop legitimarissen – afstammelingen van de erflater – te allen tijde aanspraak kunnen maken, ook wanneer zij zijn onterfd. De aanspraak moeten ze doen binnen vijf jaar na het overlijden. De legitieme portie wordt berekend aan de hand van goederen en schulden van de nalatenschap. Ook giften door de erflater gedaan hebben effect op de omvang van de legitieme portie. De legitimaris die bij testament is onterfd heeft geen recht op goederen van de nalatenschap, maar slechts een vordering in geld. Als een legitimaris als erfgenaam de nalatenschap verwerpt, komt in principe hetgeen hij als erfgenaam had kunnen verkrijgen in mindering op zijn legitieme portie.

Informatie Rijksoverheid Legitieme portie

(Met dank mr. J. Roozeboom en mr. P.G. Knoppers)

LEVENSTESTAMENT

Wat zijn de opties als ik – al dan niet tijdelijk – mijn belangen niet zelf kan behartigen?
Het levenstestament geldt, in tegenstelling tot het testament, niet pas bij overlijden, maar in de periode ervoor. Wat als u – al dan niet tijdelijk – het zelf even niet meer kan: wie behartigt dan uw belangen? U kunt dit vooraf zelf regelen en aangeven in een levenstestament. U benoemt zelf een vertrouwenspersoon en geeft aan wat hij wel en niet kan doen. Hebt u geen levenstestament en kunt u uw eigen belangen niet meer zelf behartigen, dan kan er via de rechter een bewindvoerder, mentor of curator worden benoemd. Dit kan iemand zijn die u liever zelf niet had gekozen. Hoe weet deze persoon wat u wel of niet wilt? Met het opstellen van een levenstestament voorkomt u dergelijk ongemak zoveel mogelijk. Het is een akte die u opstelt bij de notaris, net als een gewoon testament.

www.regiehouden.nl / www.hetlevenstestament.nl

(Met dank aan mr. C.G.C. Engelbertink)

ONTERVEN

Kan ik iemand onterven? Wat zijn de consequenties daarvan?
Onterven is in een testament bepalen dat iemand, die anders wel erfgenaam zou zijn geweest, geen erfgenaam zal zijn. De wettelijke erfgenamen worden hierbij dus uitgesloten van het erfgenaamschap. Ook kinderen kunnen worden onterfd, maar deze kunnen nog wel aanspraak maken op hun legitieme portie (zie aldaar). De onterfde personen hoeven tijdens het leven van de testateur (degene die een testament maakt) niet op de hoogte te worden gebracht van hun onterving. Ook na het overlijden van de testateur hoeven ze daar niet van op de hoogte te worden gebracht.

Informatie Rijksoverheid over onterven

(Met dank aan mr. J. Roozeboom en mr. P.G. Knoppers)

RENTELOZE LENING

Ik wil mijn kinderen een renteloze lening verstrekken. Hoe zit het met schenkbelasting?
Vóór 2010 konden ouders aan hun kinderen zonder schenkbelasting te hoeven betalen een lening verstrekken zonder daarvoor een rentevergoeding te vragen. Om te voorkomen dat er schenkbelasting verschuldigd was, moest de lening dan wel direct opeisbaar zijn. Tegenwoordig zijn ouders hierbij verplicht een rente overeen te komen van 6 procent, anders is er sprake van een schenking van 6 procent over het geleende bedrag. Over deze fictieve rente kan dan schenkbelasting verschuldigd zijn.

Raadpleeg een fiscalist.

(Met dank aan mr. E. Nelissen en mr. F.A. Haan)

SCHENKBELASTING

Ik wil nog tijdens mijn leven een deel van mijn vermogen schenken om te voorkomen dat bij overlijden veel erfbelasting schuldig is. Van welke vrijstellingen is sprake?
Tijdens het leven kan het verstandig zijn een deel van het vermogen te schenken om te voorkomen dat er bij overlijden een behoorlijk bedrag aan erfbelasting verschuldigd is. Over een schenking is in Nederland belasting verschuldigd als de schenker in Nederland woont. Voor de Nederlandse schenkbelasting is het niet relevant waar degene die de schenking heeft ontvangen woont. De belasting wordt betaald door degene die de schenking heeft ontvangen. Dit is alleen anders als de schenker aangeeft dat hij de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Dit wordt een schenking vrij van recht genoemd. In de Successiewet zijn verschillende vrijstellingsbepalingen opgenomen. Kinderen mogen in 2015 jaarlijks € 5.277 belastingvrij geschonken krijgen. Kleinkinderen mogen in 2015 een belastingvrije schenking ontvangen van € 2.111. Voor de jaarlijkse belastingvrije schenking hoeft geen aangifte schenkbelasting gedaan te worden.

Informatie Belastingdienst Vrijstelling voor Schenkbelasting

(Met dank aan mr. E. Nelissen en mr. F.A. Haan)

SCHENKEN OP PAPIER

Wanneer is schenken op papier opportuun?
Schenken op papier houdt in dat er een schenking plaatsvindt, zonder dat er daadwerkelijk geld wordt overgemaakt door de schenker. Er gaat echter wel vermogen over naar de begiftigde. De schenker blijft het bedrag schuldig. Er kan bijvoorbeeld voor deze route gekozen worden als het vermogen van de schenker in een woning zit of in andere zaken die niet direct liquide kunnen worden gemaakt. Door het schenken op papier wordt de nalatenschap verkleind. Bij het overlijden zijn de erfgenamen daarom minder erfbelasting verschuldigd. Als voorwaarde voor het schenken op papier geldt dat er daadwerkelijk jaarlijks 6 procent rente door de schenker moet worden betaald. Ook moet de schenking in een notariële akte zijn vastgelegd. Ook is in beginsel schenkbelasting (zie aldaar) verschuldigd.

Raadpleeg een deskundige.

(Met dank aan mr. E. Nelissen en mr. F.A. Haan)

SCHENKING (VOOR WONING)

Ik wil mijn zoon/dochter een schenking doen voor zijn/haar eigen woning. Wat zijn de mogelijkheden?
Voor schenken voor een eigen woning kent de Successiewet diverse mogelijkheden. De tijdelijke regeling die het mogelijk maakte eenmalig maximaal € 100.000 te schenken voor de eigen woning is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft. Ouders kunnen nog wel gebruik maken van andere vrijstellingsbepalingen in de Successiewet. Kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen eenmalig maximaal € 25.322 belastingvrij geschonken krijgen. Deze vrijstelling bedraagt € 52.752 wanneer de schenking wordt gebruikt voor de verwerving of het onderhoud van een eigen woning of de aflossing van een schuld op de eigen woning. Ook kan de verhoogde vrijstelling gebruikt worden als een kind voor een dure opleiding of studie een bedrag geschonken krijgt. De verhoogde vrijstelling is eenmalig. Het is niet mogelijk om de verhoogde vrijstelling te spreiden over verschillende jaren. Daarnaast moet u wel aangifte doen en daarbij een beroep doen op de (juiste) vrijstelling.

Raadpleeg een deskundige.

(Met dank aan mr. E. Nelissen en mr. F.A. Haan)

TESTAMENTAIR BEWIND

Kan ik in mijn testament laten opnemen dat verkrijging van mijn nalatenschap of schenking van een bepaald persoon onder bewind komt te staan?
In een testament of bij een schenking kan worden opgenomen dat de verkrijging van een erfenis of schenking van een bepaalde persoon onder bewind komt te staan. Vaak wordt dit gedaan om de desbetreffende persoon of het vermogen te beschermen. Dit kan tijdens minderjarigheid, maar ook tijdens meerderjarigheid (18 jaar en ouder). Het minderjarigenbewind wordt bijvoorbeeld toegepast in echtscheidingssituaties waar de andere ouder het gezag over het kind uitoefent. Een meerderjarigenbewind kent als grond voor eindiging onder andere een bepaalde leeftijd van het kind. Vanaf die leeftijd is de verwachting dat het kind zelfstandig is en het vermogen verstandig zal gebruiken. Er zijn echter tal van andere redenen denkbaar waarom een minderjarigen- of meerderjarigenbewind zinvol kan zijn.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. J. Roozeboom en mr. P.G. Knoppers)

TWEETRAPSMAKING

Kan ik als erflater in mijn uiterste wil iemand aanwijzen die krijgt wat over is wanneer ook mijn erfgenaam is overleden?
Tweetrapsmaking is een bepaling waarbij feitelijk sprake is van regeren na iemands dood (‘over je graf heen regeren’). De testateur (degene die zijn uiterste wil heeft vastgelegd bij testament) bepaalt namelijk dat van hetgeen over is van dat wat iemand erft – nadat ook deze erfgenaam is overleden – wordt verkregen door iemand anders. Deze andere persoon is bij testament aangewezen door de oorspronkelijke testateur. Een voorbeeld van een tweetrapsmaking is een echtscheidingssituatie. Immers: als een minderjarig kind van de ene ouder erft en vervolgens overlijdt, zal de andere ouder ook erfgenaam zijn van dat kind. Meestal is dit in een dergelijke situatie niet gewenst. Een ander voorbeeld van een tweetrapsmaking is wanneer hetgeen (onverteerd) overblijft van het verkregen erfdeel na het eerste overlijden, vervolgens toekomt aan iemand die door de eerste erflater is aangewezen.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. J. Roozeboom en mr. P.G. Knoppers)

UITSLUITINGSCLAUSULE

Hoe houd ik het vermogen dat ik nalaat of schenk buiten de gemeenschap van goederen van mijn erfgenaam of begiftigde?
Een uitsluitingsclausule is een bepaling waardoor vermogen dat wordt nagelaten of geschonken niet in de gemeenschap van goederen valt van een erfgenaam of begiftigde. De ‘koude kant’ wordt hierdoor uitgesloten. De clausule kan ook van toepassing worden verklaard op een gift. Het is daarom van belang dat aangetoond kan worden dat de bepaling van toepassing is. Schriftelijke vastlegging in een notariële akte is daarom aan te raden, maar niet verplicht. De uitsluitingsclausule kan ‘verzacht’ worden door te bepalen dat zij in sommige gevallen niet werkt. Wanneer de erfgenaam of begiftigde bijvoorbeeld komt te overlijden en op dat moment gehuwd is, is het vaak voordeliger dat het geërfde of geschonken vermogen in die gemeenschap van goederen valt. Alsdan is de helft van het vermogen reeds eigendom van de partner die datzelfde vermogen anders zou erven en daarover dan dus belasting zou moeten betalen. De uitsluitingsclausule wordt ook wel privéclausule of anti-schoonkindclausule genoemd.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. J. Roozeboom)

VEREFFENING

Wat is vereffening? Wat doet een vereffenaar?
Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap (zie aldaar) zijn de erfgenamen in beginsel verplicht de nalatenschap te laten vereffenen. Dit betekent dat de vorderingen van de nalatenschap worden geïnd en de schulden van de nalatenschap daaruit – voor zover mogelijk – worden voldaan. In bepaalde gevallen kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Deze vereffenaar vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte en is gebonden aan strenge wettelijke regels van de vereffening. Daarnaast kan de rechter de vereffenaar aanvullende verplichtingen opleggen als de belangen van betrokkenen dat nodig maken. De vereffening wordt beschouwd als een ingewikkelde procedure die vergelijkbaar is met de afwikkeling van een faillissement.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. P.G. Knoppers en mr. J. Roozeboom)

VERWERPING

Kan ik een nalatenschap weigeren?
Indien u een nalatenschap weigert, verwerpt u die. U ontvangt dan niets uit de nalatenschap en bent niet verantwoordelijk voor de (afwikkeling van) de nalatenschap. Evenmin bent u aansprakelijk voor de schulden. Wie een nalatenschap verwerpt wordt geacht nooit erfgenaam geweest te zijn. Voor verwerping dient u een verklaring af te leggen bij de rechtbank in de plaats waar de overledene het laatst woonachtig was. Deze verwerping wordt door de rechtbank in het boedelregister van de rechtbank ingeschreven. Dit boedelregister is openbaar en kan door bijvoorbeeld schuldeisers worden geraadpleegd. Er is griffierecht verschuldigd voor een verwerping. Wanneer meer erfgenamen de nalatenschap willen verwerpen, kan worden bespaard op griffierecht indien gezamenlijk (tegelijk) verworpen wordt.

Informatie Rijksoverheid Erfenis verwerpen

(Met dank aan mr. P.G. Knoppers)

VERZORGINGSVRUCHTGEBRUIK

Op grond van welke rechten blijft de langstlevende echtgenoot verzorgd achter?
Aan de langstlevende echtgenoot komt een aantal wettelijke rechten toe die betrekking hebben op het verzorgd achterlaten van die echtgenoot, ongeacht hetgeen de erflater in zijn uiterste wil heeft bepaald. Een voorbeeld daarvan is het voortgezet gebruik van de woning en de inboedel waarin de langstlevende heeft gewoond tot het overlijden van de erflater. De erfgenamen zijn verder verplicht mee te werken aan de vestiging van een vruchtgebruik op andere goederen van de nalatenschap van de erflater dan de woning en inboedel indien de echtgenoot de behoefte daaraan kan aantonen. De termijnen waarbinnen de aanspraak gemaakt kan worden op deze rechten zijn kort: zes maanden (woning en inboedel) respectievelijk één jaar (andere goederen) na overlijden.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. P.G. Knoppers)

VOOGDIJ

Wat zijn de spelregels bij voogdij?
Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat wordt uitgeoefend door een voogd of voogdes. In een testament kunnen ouders regelen aan wie het gezag toekomt na hun beider overlijden. Sinds 1 april 2014 kunnen ouders ook door registratie in het gezagsregister iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind(eren) zal uitoefenen. De voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind maar hoeft een en ander niet zelf te doen. Wanneer twee voogden gezamenlijk zijn aangewezen dan zijn zij zelf onderhoudsplichtig en moeten ze het kind zelf verzorgen en opvoeden.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. J. Roozeboom.)

WETTELIJKE VERDELING

Wat is de positie van de langstlevende echtgenoot of de geregistreerde partner ten aanzien van een nalatenschap?
Op grond van dit wettelijke systeem in het erfrecht wordt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner eigenaar van alles wat tot de erfenis behoort. De wettelijke verdeling geldt automatisch als er geen testament is gemaakt en de overledene een echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen achterlaat. Het erfdeel van de kinderen, in geld berekend, wordt een vordering op de langstlevende partner die niet per se de ouder van het kind hoeft te zijn. Deze vordering is onder andere opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende partner. De wettelijke verdeling wordt ook vaak van toepassing verklaard in testamenten. Bij testament kunnen hier allerlei nuanceringen op worden aangebracht, bijvoorbeeld dat zo’n vordering renteloos of juist rentedragend is en dat de rente wordt bijgeschreven op de vordering (dit wordt renteclausule genoemd).

Informatie Belastingdienst wettelijke verdeling
Informatie Rijksoverheid wettelijke verdeling

(Met dank aan mr. J. Roozeboom en mr. P.G. Knoppers)

ZUIVERE AANVAARDING

Wat zijn de gevolgen bij een ‘zuivere aanvaarding’ van een nalatenschap?
Zuivere aanvaarding houdt in dat u als erfgenaam recht heeft op alle bezittingen van de overledene. Daarentegen bent u ook aansprakelijk voor alle schulden. Dit is ook het geval indien de schulden van de nalatenschap bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. In dat laatste geval is sprake van een negatieve nalatenschap. U als erfgenaam bent dan met uw overige eigen vermogen verantwoordelijk voor de overgebleven schulden. Om zuiver te aanvaarden kunt u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit is niet verplicht. Ook door bepaalde gedragingen, bijvoorbeeld het opruimen van de bezittingen van de overledene en het betalen van openstaande rekeningen, heeft u volgens de wet de nalatenschap zuiver aanvaard. Past u dus op met wat u doet wanneer u niet zeker weet hoeveel schulden de overledene had. U kunt beter direct na overlijden een juridisch expert raadplegen voordat u actie onderneemt, zodat u geen risico loopt.

Raadpleeg een juridisch expert.

(Met dank aan mr. P.G. Knoppers en mr. J. Roozeboom)

Sdu Uitgever